Get Adobe Flash player

Helyi tanterv

2. Az intézmény helyi tanterve

 

2. 1. BEVEZETÉS

Helyi tantervünk kialakításánál figyelembe vettük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott órakereteket, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: újNAT) iskolai nevelés-oktatást meghatározó közös értékeit, fejlesztési feladatait. Helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 6. számú melléklete alapján készítettük el, tekintettel az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Érettségi vizsgaszabályzat), és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletre.

Helyi tantervünket az újNAT „lágy” folyamatszabályozására és az érettségi vizsgakövetelmények „kemény” kimeneti szabályozására - mint közös alapra építettük, intézményünk specialitását figyelembe véve.

Az óraszámok kialakításánál teljesítenünk kellett több elvárást. Egyrészt biztosítani kell, hogy mind a közismereti képzés, mind a szakmai képzés területén olyan felkészülést nyújtsunk a tanulóknak, hogy a továbbtanulás biztosított legyen számukra. Másrészt figyelemmel kellett lenni a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő terhelésre.

A műveltségi területek feladatait hagyományos tantárgyi keretek között dolgoztuk fel. A párhuzamos művészeti képzés közismereti és szakmai tantárgyait összehangoltuk, igyekeztünk elkerülni az egyes tantárgyak tananyagai közti átfedést. A szakmai képzés tárgyai közül a zeneismeret tananyagát a közismereti képzés ének-zene, az egészségtan tananyagát a biológia óra keretén belül tanítjuk.

Fenti szempontok szerint alakítottuk ki a tantárgyak rendszerét. Vigyáztunk arra, hogy a kötelező érettségi tárgyaknál (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, mint élő idegen nyelv), művészettörténet, mint intézményünk specialitását tükröző tárgynál, valamint biológia és informatika tantárgyakból – valós lehetőséget biztosítsunk az érettségi követelményeinek elérésére. Helyi tantervünkbe beépítettük az Érettségi vizsgaszabályzat 4. §-ban meghatározott követelményeket figyelembe véve a kötelező vizsgatárgyak, valamint a művészettörténet, biológia, informatika tárgyak közép és emelt szintű, a földrajz, ének-zene tárgyak középszintű vizsga témaköreit is. Tanulóink felkészülnek tánctörténetből a szakmai érettségi vizsgára.

A több éves tapasztalat alapján, a terhelés egyenletesebb elosztása miatt a közismereti órák egy részét átvittük a 13. évfolyamra. Így az érettségi vizsgát két érettségi időszakban teljesítik tanulóink, matematikából és a választott tantárgyból 12. évfolyam végén, előrehozott érettségi vizsga keretében, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem tantárgyakból pedig a 13. évfolyam végén, rendes érettségi vizsga keretében, a szakmai vizsga megkezdése előtt.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. Az óraszámok meghatározásánál figyelembe vettük a szakképzési kerettantervben foglalt előírásokat.

 

A képzés specialitásából adódóan, mivel a 40 órás heti órakeretet a kerettantervi, valamint a szakképzési kerettantervi rendelkezések betartása miatt teljes egészében kitöltjük, nincs lehetőség választott, választható tanórák tartására.

A közismereti képzés területén elsősorban a XXI. századi elvárásoknak megfelelően a gyakorlat orientált képzést építettük ki; a tanulók kognitív kultúrájának kialakítását. Közismereti órákon a tanítva tanulás metodikai elve és gyakorlata érvényesül. A közismereti tárgyakat tanító pedagógusoknak törekedniük kell olyan hatékony tanítási-tanulási módszerek alkalmazására, amelyek segítségével a tanulók már a tanórán elsajátítják a tananyagot. Ez annál is fontosabb, mivel a táncművészeti képzés, a délelőtti és délutáni órák miatt a tanulók otthoni felkészülésre minimális időt tudnak fordítani.

 

 

2.2. Időbeli hatály:

Jelen helyi tanterv bevezetésére a 2013/2014. tanévtől a 9. évfolyamon felmenő rendszerben kerül sor.

A többi évfolyamon a 2009. év tavaszán elfogadott helyi tanterv szerint folyik az oktatás.

2.3. A választott kerettanterv megnevezése

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

6. melléklet - Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára

 

2.4. A TANTÁRGYAK RENDSZERE ÉS IDŐKERETEI

A párhuzamos művészeti képzés heti, évi (36 hétre, illetve 32 hétre) és teljes képzési idő alatti óraszámai:

 

9. évfolyam

(I.)

10. évfolyam (II.)

11. évfolyam (III.)

12. évfolyam (IV.)

13. évfolyam (V.)

Az öt évfolyam összóraszámai

Tantárgyak

Óraszámok

Óraszámok

Óraszámok

Óraszámok

Óraszámok

 

Heti

Évi

Heti

Évi

Heti

Évi

Heti

Évi

Heti

Évi

Közismereti képzés

Magyar nyelv és irodalom (1)

4

144

3

108

4

144

3.5

126

2

64 É

 

586

Angol (1)

3

108

3

108

3

108

3

108

1

32 É

464

Matematika (2)

3

108

3

108

3

108

3

96 É

-

-

420

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (1)

2

72

2

72

3

108

3

108

1

32 É

392

Etika

-

-

-

-

1

36

-

-

-

-

36

Biológia – egészségtan (2)

-

-

2

72

2

72

1

32 É

-

-

176

Fizika

1

36

1

36

1

36

-

-

-

-

108

Kémia

1

36

1

36

-

-

-

-

-

-

72

Földrajz

2

72

1

36

-

-

-

-

-

-

108

Informatika (2)

1

36

1

36

1

36

1

32 É

-

-

140

Művészettörténet (2)

2

72

2

72

2

72

2

64 É

-

-

280

Ének-zene*(2)

1

36

1.5

54

1.5

54

1

32 É

-

-

176

Osztályfőnöki

0.5

18

0.5

18

0.5

18

0.5

18

0.5

16

88

Közismereti óraszám összesen

20.5

738

21

756

22

792

18

616

4.5

144

3046

Szakmai képzés

Szakmai elméleti képzés

Munkavédelmi alapismeretek

0.5

18

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Foglalkoztatás

-

-

-

-

-

-

-

-

0.5

16

16

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő idegen nyelv (Angol)

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2

64

 

64

Bevezetés a tánctörténetbe

2

72

2

72

2

72

2

64 É

-

-

280

Tánctörténet-műelemzés

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

48

48

Balett elmélet gyakorlati prezentációval

1

36

1

36

1

36

0.5

16

1

32

 

156

Zeneismeret*

A 9-12. évfolyamokon a közismereti képzés ének-zene tantárgy keretén belül oktatjuk.

9-13. évfolyamokon mindösszesen 192 órából:

·         Kerettanterv: 10. osztály – Művészetek: 36 óra

·         Kerettanterv szabadon tervezhető órakerete terhére: 86 óra

·         Szakképzési kerettanterv, szakmai elméleti óra: - Zeneismeret: 72 óra; ebből a 9-12. évfolyamokon felhasználtunk 56 órát, melyet a szakmai elmélet-gyakorlat arányánál figyelembe kell venni

0.5

16

 

16

Szakmai elméleti képzés összesen

3.5

126

3

108

3

108

2.5

80

5.5

176

598

Szakmai gyakorlati képzés

Táncművészet gyakorlatának alapjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

892

·         Klasszikus balett alapjai

1,5

54

2

72

 

 

 

 

 

-

 

-

126

·         Kortárs-modern tánc alapjai

6

216

5

180

 

 

 

 

 

-

 

-

396

·         Néptánc alapjai

2,5

90

2

72

0,5

18

 

 

 

-

 

-

180

·         Színházi tánc alapjai

2

72

3

108

 

 

 

 

 

-

 

-

180

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 892 órát kell szétosztani a fenti 4 tantárgyrész között elsősorban a 9-10. évfolyam, esetleg a 11. évfolyam között.

-

892-10óra

882

Klasszikus balett gyakorlat

2,5

90

2

72

5

180

8

288

10

320

1108-158óra

950

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 788 órának kell meglennie a 4 év alatt.

320

 

Kortárs-moderntánc gyakorlat

 

 

 

 

3,5

126

3,5

126

6

192

436+126+8óra

444

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 244 órának kell meglennie a 4 év alatt, elsősorban azonban az utolsó két évfolyamon.

+126 összefüggő gyakorlat – ezt a heti óraszámba nem kell beleírni

192

562

Emelés gyakorlat

1

36

1

36

1,5

54

 

 

2

32

64

200-10óra

190

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 136 órának kell meglennie a 4 év alatt.

64

200

Színpadi tánc gyakorlat

 

 

 

 

2

72

2

72

 

2

32

64

204+4óra

208

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 140 órának kell meglennie a 4 év alatt.

64

204

Néptánc gyakorlat

0,5

18

1

36

1,5

54

2

72

2

32

64

236+8óra

244

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 172 órának kell meglennie a 4 év alatt.

64

236

Előadó-művészeti gyakorlat

 

 

 

 

 

 

2

72

8

256

320+34+8óra

328

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 64 órának kell meglennie a 4 év alatt.+34 óra összefüggő gyakorlat – ezt a heti óraszámba nem kell beleírni

256

354

Színészmesterség gyakorlata

 

 

 

 

1

36

2

72

-

-

180-72óra

108

 

A Szki. kerettanterv ajánlása alapján 180 órának kell meglennie a 4 év alatt.

-

-

180

Szakmai gyakorlati képzés óraszámai

16

576

16

576

15

540

19.5

702

30

960

3372+160

3354+160

Szakmai képzés összesen:

19.5

702

19

684

18

648

22

792

 

35.5

1136

3962+160

 

Közismereti és szakmai képzés óraszáma összesen

40

1440

40

1440

40

1440

40

1408 É

40

1280

 

7008

Megjegyzés:

(1)   Érettségi vizsga a 13. évfolyam végén

(2)  Érettségi vizsga a 12. évfolyam végén

Művészettörténet

Közismereti képzés keretén belül oktatjuk.

9-12. évfolyamokon mindösszesen 280 órából:

Kerettanterv szabadon tervezhető órakerete terhére: 280 óra